So sánh loại hình công ty cổ phần, TNHH MTV và TNHH Hai thành viên trở lên

Nhiều bạn băn khoăn rằng, khi thành lập doanh nghiệp thì nên chọn loại hình công ty nào? Công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên hay công ty TNHH hai thành viên trở lên? Mỗi loại hình công ty có ưu, nhược điểm gì? Bài viết này chính là sự giải quyết những vấn đề của bạn đang gặp phải mà Luật Việt Phú muốn giúp đỡ các bạn.

I – Khái niệm về các loại hình công ty:

1. Công ty cổ phần 

Theo Điều 110 Luật doanh nghiệp 2014 thì công ty cổ phần là doanh nghiệp, trong đó:

 • Vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng nhau gọi là cổ phần
 • Cổ đông có thể là tổ chức, cá nhân; số lượng cổ đông tối thiểu là 03 và không hạn chế số lượng tối đa
 • Cổ đông chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp
 • Cổ đông có quyền tự do chuyển nhượng cổ phần của mình cho người khác, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 119 và khoản 1 Điều 126 của Luật này

2. Công ty TNHH một thành viên

Theo Điều 73 Luật doanh nghiệp 2014 thì Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là doanh nghiệp:

 • Do một tổ chức hoặc một cá nhân làm chủ sở hữu (sau đây gọi là chủ sở hữu công ty); chủ sở hữu công ty chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn điều lệ của công ty.
 • Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
 • Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên không được quyền phát hành cổ phần.

3. Công ty TNHH hai thành viên trở lên

Theo Điều 47 Luật doanh nghiệp 2014 thì Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên là doanh nghiệp, trong đó:

 • Thành viên có thể là tổ chức, cá nhân; số lượng thành viên không vượt quá 50
 • Thành viên chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp, trừ trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 48 của Luật này;
 • Phần vốn góp của thành viên chỉ được chuyển nhượng theo quy định tại các Điều 52, 53 và 54 của Luật này
 • Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
 • Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên không được quyền phát hành cổ phần

II – Sự khác nhau giữa các loại hình doanh nghiệp:

1. Về số lượng thành viên

 • Công ty cổ phần: Tối thiểu ít nhất 03 cổ đông, không hạn chế số lượng cổ đông tối đa; Cổ đông có thể là cá nhân hoặc pháp nhân
 • Công ty TNHH MTV: Chỉ có một thành viên góp vốn; Thành viên có thể là cá nhân hoặc pháp nhân
 • Công ty TNHH hai thành viên trở lên: Tối thiểu là 02 thành viên và tối đa là 50 thành viên góp vốn; Thành viên góp vốn có thể là cá nhân hoặc pháp nhân

2. Trách nhiệm nghĩa vụ tài sản

 • Công ty cổ phần: Chịu trách nhiệm trong phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp
 • Công ty TNHH MTV: Chịu trách nhiệm trong phạm vi vốn điều lệ
 • Công ty TNHH hai thành viên trở lên: Chịu trách nhiệm trong phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp

3. Quyền phát hành chứng khoán

 • Công ty cổ phần: Có quyền phát hành cổ phần để huy động vốn
 • Công ty TNHH MTV: Không được phát hành cổ phần
 • Công ty TNHH hai thành viên trở lên: Không được phát hành cổ phần

4. Chuyển nhượng vốn

 • Công ty cổ phần: Trong thời hạn 3 năm kể từ thời điểm thành lập doanh nghiệp, chỉ có thể chuyển nhượng cho các cổ đông sáng lập. Muốn chuyển nhượng cho người khác thì phải được các cổ đông sáng lập khác đồng ý
 • Công ty TNHH MTV: Trong trường hợp chuyển đổi một phần vốn cho người khác thì phải làm thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp sang công ty TNHH hai thành viên trở lên
 • Công ty TNHH hai thành viên trở lên: Chuyển nhượng cổ phần nội bộ trong công ty hoặc có thể chuyển cho người bên ngoài nếu các thành viên không đồng ý mua lại phần vốn góp. Trong trường hợp công ty chỉ có hai thành viên mà 1 người chuyển hết cho người còn lại thì phải làm thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp sang công ty TNHH MTV

5. Cuộc họp công ty hợp lệ

 • Công ty cổ phần: Họp hội đồng quản trị lần 1 có ít nhất 3/4 tổng số thành viên, họp lần 2 có ít nhất 1/2 tổng số thành viên HĐQT. Họp đại hội đồng cổ đông lần 1 đạt được ít nhất 51% phiếu biểu quyết thông qua nội dung; Họp lần 2 đạt được ít nhất 33% phiếu biểu quyết, còn lần 3 thì không hạn chế số phiếu biểu quyết.
 • Công ty TNHH MTV: Không được phát hành cổ phần
 • Công ty TNHH hai thành viên trở lên: Không được phát hành cổ phần

III – Ưu nhược điểm của các loại hình doanh nghiệp:

1. Công ty cổ phần

– Ưu điểm:

 • Cổ đông chỉ chịu trách nhiệm về nợ và các nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi vốn góp nên mức độ rủi ro thấp;
 • Có khả năng huy động vốn lớn từ việc phát hành cổ phần
 • Quy mô hoạt động lớn và khả năng mở rộng kinh doanh trong hầu hết các lĩnh vực ngành nghề.
 •  Nhà đầu tư có khả năng điều chuyển vốn đầu tư dễ dàng và nhanh chóng thông qua hình thức chuyển nhượng, mua bán cổ phần;

– Nhược điểm:

 • Phải chịu nhiều mức thuế: Thuế đối với nghĩa vụ ngân sách nhà nước, thuế thu nhập,…
 •  Khả năng bảo mật tài chính và chiến lược bị hạn chế do công ty phải công khai và báo cáo với các cổ đông (bao gồm cả các cổ đông góp vốn bên ngoài);
 • Số lượng cổ đông có thể rất lớn, khó có thể kiểm soát tốt nội bộ công ty
 • Các văn bản nội bộ được quy định chặt chẽ, yêu cầu của pháp luật khắt khe đối với các cuộc họp, biên bản, quyết định,…
 • Việc điều hành, quản lý trong công ty cổ phần phức tạp hơn do bị ràng buộc về chế độ tài chính, kế toán theo quy định pháp luật hiện hành.
 • Quyền của Giám đốc trong công ty Cổ phần bị hạn chế bởi Hội đồng quản trị, Đại hội đồng cổ đông.

2. Công ty TNHH một thành viên

– Ưu điểm:

 • Chủ sở hữu công ty sẽ có toàn quyền quyết định mọi vấn đề liên quan đến hoạt động của công ty.
 • Chủ sở hữu chỉ phải chịu trách nhiệm về các hoạt động của công ty trong phạm vi số vốn góp vào công ty, vì vậy, hạn chế rủi ro cho chủ sở hữu
 • Dễ dàng quản lý công ty do cơ cấu tố chức đơn giản

– Nhược điểm:

 • Quy trình chuyển nhượng do có tính chặt chẽ như đã nêu ở trên nên khả năng huy động vốn sẽ khó khăn hơn so với loại hình doanh nghiệp khác.
 • Trường hợp muốn góp thêm vốn thì phải thay đổi loại hình doanh nghiệp
 • Không được phát hành cổ phần. Do đó đây cũng là một nhược điểm của loại hình này khi khả năng huy động vốn là khó khăn hơn.

3. Công ty TNHH hai thành viên trở lên

– Ưu điểm:

 • Thành viên chỉ phải chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản trong phạm vi vốn đã góp nên sẽ ít rủi ro hơn cho người góp vốn
 • Số lượng thành viên không nhiều, thường là có quen biết nhau  nên việc quản lý dễ dàng, không quá phức tạp
 • Chuyển nhượng vốn sẽ phải chào bán cho các thành viên trong công ty trước, và sau khi các thành viên không mua hoặc mua không đủ thì mới được bán cho người khác. Do được quy định chặt chẽ nên dễ dàng kiểm soát được việc thay đổi thành viên, tránh trường hợp người lạ thâm nhập vào công ty, đặc biệt là với các công ty có các bí mật kinh doanh.

– Nhược điểm:

 • Số thành viên bị giới hạn trong một phạm vi nhất định, không thể thêm người hoặc bớt người nếu vượt quá hoặc không đủ người trong phạm vi đó
 • Quy trình chuyển nhượng do có tính chặt chẽ như đã nêu ở trên nên khả năng huy động vốn sẽ khó khăn hơn so với loại hình doanh nghiệp khác.
 • Không được phát hành cổ phần. Do đó đây cũng là một nhược điểm của loại hình này khi khả năng huy động vốn là khó khăn hơn.

Trong trường hợp muốn tìm hiểu rõ hơn về các loại hình doanh nghiệp cũng như cách thức thành lập doanh nghiệp, bạn cũng có thể tham khảo các bài viết dưới đây:

– Hướng dẫn thành lập công ty cổ phần

– Hướng dẫn thành lập công ty TNHH một thành viên

– Hướng dẫn thành lập công ty TNHH hai thành viên trở lên

Như vậy Luật Việt Phú đã tư vấn cho các bạn những vấn đề xung quanh về các loại hình doanh nghiệp thường gặp hiện nay trước khi thành lập công ty. Ngoài ra còn 1 số vấn đề liên quan đến thủ tục mà các bạn chưa hiểu rõ có thể gọi ngay đến hotline Việt Phú, bạn sẽ được tư vấn hoàn toàn miễn phí

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

HÃY LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN
CÔNG TY LUẬT VIỆT PHÚ

Phòng 216, Tòa nhà N3B, Đường Lê Văn Lương, P. Nhân Chí­nh, Q. Thanh Xuân, TP Hà Nội.

-------------- LIÊN HỆ DỊCH VỤ: 024 6261 2299 / 0936 129 229
Gửi yêu cầu dịch vụ qua Email : luatvietphu@gmail.com
Hệ thống thông tin website : http://dichvuluatsu.vn
http://luatvietphu.com.vn

Tin liên quan