Giấy phép lao động

Hướng dẫn Bộ luật Lao động về NLĐ nước ngoài làm việc tại Việt Nam

Ngày 30/12/2020, Chính phủ ban hành Nghị định 152/2020/NĐ-CP về người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam và tuyển dụng, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam. Theo đó, Nghị định 152/2020/NĐ-CP quy định về NLĐ nước ngoài làm việc tại Việt Nam và tuyển …

5 điều kiện để người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam

Điều kiện để người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam được quy định tại Điều 151 Bộ luật Lao động 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành, cụ thể như sau: Người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam là người có quốc tịch nước ngoài và phải đáp ứng 5 điều kiện …

Thời hạn giấy phép lao động đối với người nước ngoài 2021

Thời hạn của giấy phép lao động đối với người nước ngoài làm việc tại Việt Nam là không quá 02 năm được quy định tại Nghị định 152/2020/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 15/02/2021, cụ thể như sau: Người nước ngoài làm tại Việt Nam Thời hạn của giấy phép lao động được cấp theo thời hạn …

Thủ tục xin Giấy phép lao động cho Trưởng chi nhánh

Hiện nay, có nhiều công ty tại Việt Nam có thành lập các chi nhánh. Nếu người đứng đầu chi nhánh là người nước ngoài thì thủ tục xin Giấy phép lao động cho Trưởng chi nhánh hoặc Giám đốc chi nhánh sẽ được áp dụng theo thủ tục xin Giấy phép lao động cho đối tượng nào? Theo quy …