Quy định về giảm vốn điều lệ trong Công ty TNHH

Công ty tôi là Công ty TNHH hai thành viên với vốn điều lệ là 2 tỷ đồng, mỗi thành viên cam kết góp 1 tỷ đồng. Có một thành viên đã góp 700 triệu đồng nhưng đến hạn không còn đủ khả năng góp thêm. Đề nghị Luật sư tư vấn: Thành viên đó phải làm như thế nào để được góp ít hơn so với số vốn đã cam kết góp ban đầu? (Đỗ Hoàng – Hà Nội)

Chúng tôi trích dẫn một số quy định của pháp luật để bạn tham khảo, như sau:

Luật doanh nghiệp năm 2014 quy định:

“3. Công ty có thể giảm vốn điều lệ bằng các hình thức sau đây:

a) Hoàn trả một phần vốn góp cho thành viên theo tỷ lệ vốn góp của họ trong vốn điều lệ của công ty nếu đã hoạt động kinh doanh liên tục trong hơn 02 năm, kể từ ngày đăng ký doanh nghiệp và bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác sau khi đã hoàn trả cho thành viên;

b) Công ty mua lại phần vốn góp của thành viên theo quy định tại Điều 52 của Luật này;

c) Vốn điều lệ không được các thành viên thanh toán đầy đủ và đúng hạn theo quy định tại Điều 48 của Luật này.

4. Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày hoàn thành việc tăng hoặc giảm vốn điều lệ, công ty phải thông báo bằng văn bản đến Cơ quan đăng ký kinh doanh. Thông báo phải có các nội dung chủ yếu sau đây:

a) Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp;

b) Vốn điều lệ; số vốn dự định tăng hoặc giảm;

c) Thời điểm, lý do và hình thức tăng hoặc giảm vốn;

d) Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

Đối với trường hợp tăng vốn điều lệ, kèm theo thông báo phải có nghị quyết và biên bản họp của Hội đồng thành viên. Đối với trường hợp giảm vốn điều lệ, kèm theo thông báo phải có nghị quyết và biên bản họp của Hội đồng thành viên và báo cáo tài chính gần nhất. Cơ quan đăng ký kinh doanh cập nhật thông tin về việc tăng hoặc giảm vốn điều lệ trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được thông báo” (Khoản 3, 4 Điều 68)

Như vậy, theo quy định trên, đến thời hạn cam kết góp vốn nếu thành viên Công ty bạn không góp đủ số vốn đã cam kết góp thì công ty có thể giảm vốn điều lệ. Khi đó, Công ty bạn phải thông báo bằng văn bản đến Cơ quan đăng ký kinh doanh kèm theo nghị quyết và biên bản họp của Hội đồng thành viên và báo cáo tài chính gần nhất, kể từ ngày hoàn thành việc giảm vốn điều lệ.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

HÃY LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN
CÔNG TY LUẬT VIỆT PHÚ

Phòng 216, Tòa nhà N3B, Đường Lê Văn Lương, P. Nhân Chí­nh, Q. Thanh Xuân, TP Hà Nội.

-------------- LIÊN HỆ DỊCH VỤ: 024 6261 2299 / 0936 129 229
Gửi yêu cầu dịch vụ qua Email : luatvietphu@gmail.com
Hệ thống thông tin website : http://dichvuluatsu.vn
http://luatvietphu.com.vn

Tin liên quan