Mẫu đề nghị gia hạn nộp thuế

 

 

 

 

TÊN NGƯỜI NỘP THUẾ  

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

         Số: …….
         V/v đề nghị gia hạn nộp thuế

 

 

 

             ………., ngày……….tháng ……..năm ……

 

 

 

Kính gửi: ….(Tên cơ quan thuế quản lý trực tiếp người nộp thuế)

 

Tên người nộp thuế: ……………………….………………………

Mã số thuế:……………………………………………………………..

Địa chỉ nhận thông báo: …………………………….……………………

Điện thoại: …………………… Fax: ……….…… E-mail:………………

Ngành nghề kinh doanh chính là: ………………………………………………

………………………………………………………………………….

Đề nghị gia hạn nộp tiền thuế theo hướng dẫn tại điểm … khoản… Điều 31 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ, cụ thể như sau:

  1. Số thuế và thời gian đề nghị gia hạn:            Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam
STT Loại thuế đề nghị gia hạn Tiểu mục Số tiền Thời hạn nộp thuế theo quy định Thời hạn được gia hạn
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
1 Thuế …
2 Tiền phạt chậm nộp…
3 Tiền chậm nộp tiền thuế..
4 Tiền phạt…
5 Tiền chậm nộp tiền phạt..
Tổng cộng
  1. Cam kết:

… (Tên người nộp thuế) cam kết nộp đầy đủ số tiền thuế, tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp tiền thuế, tiền phạt, tiền chậm nộp tiền phạt được gia hạn sau khi hết thời hạn gia hạn nộp thuế.

  1. Tài liệu gửi kèm: (ghi rõ tên tài liệu, bản chính hay bản sao)

(1) …….……..

Nơi nhận:

– Như trên;

– ….

– Lưu:VT,…

NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc

            ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

           Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có)

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

HÃY LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN
CÔNG TY LUẬT VIỆT PHÚ

Phòng 216, Tòa nhà N3B, Đường Lê Văn Lương, P. Nhân Chí­nh, Q. Thanh Xuân, TP Hà Nội.

-------------- LIÊN HỆ DỊCH VỤ: 024 6261 2299 / 0936 129 229
Gửi yêu cầu dịch vụ qua Email : luatvietphu@gmail.com
Hệ thống thông tin website : http://dichvuluatsu.vn
http://luatvietphu.com.vn

Tin liên quan