Tag Archives: Thủ tục đăng ký chỉ dẫn địa lý

Thủ tục đăng ký chỉ dẫn địa lý

1.Trình tự thực hiện – Tiếp nhận đơn: Đơn đăng ký có thể nộp trực tiếp hoặc gửi qua bưu điện tới trụ sở Cục Sở hữu trí tuệ tại Hà Nội hoặc 2 Văn phòng đại diện của Cục tại TP. Hồ Chí Minh và Đà Nẵng. – Thẩm định hình thức đơn: Kiểm tra việc tuân thủ các …

Thủ tục đăng ký chỉ dẫn địa lý

I- CĂN CỨ PHÁP LÝ – Luật Sở hữu trí tuệ số 50/2005/QH11   ngày 29/11/2005; – Nghị định số 103/2006/NĐ-CP   ngày 22/9/2006 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp; – Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN   ngày 14/02/2007 của Bộ Khoa học và …