Tag Archives: Mẫu đề nghị gia hạn nộp thuế

Mẫu đề nghị gia hạn nộp thuế

        TÊN NGƯỜI NỘP THUẾ   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc          Số: …….          V/v đề nghị gia hạn nộp thuế                    ………., ngày……….tháng ……..năm ……       Kính gửi: ….(Tên cơ quan thuế quản …