Tag Archives: mẫu đăng ký góp vốn

Mẫu Văn bản đăng ký góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc —————- VĂN BẢN ĐĂNG KÝ GÓP VỐN/MUA CỔ PHẦN/PHẦN VỐN GÓP Kính gửi:Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh/thành phố…… Nhà đầu tư đăng ký góp vốn/mua cổ phần/mua lại phần vốn góp vào ………(tên tổ chức kinh tế)….với các nội dung như sau: …