Tag Archives: Dự án thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

Thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

Trừ những dự án thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh theo pháp luật về đầu tư công và các dự án quy thuộc thẩm quyền quyết định chủ chương đầu tư của Quốc Hội và thẩm quyền quyết định chủ chương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban nhân …