Tag Archives: đăng ký chỉ dẫn địa lý

Thủ tục đăng ký chỉ dẫn địa lý

I- CĂN CỨ PHÁP LÝ – Luật Sở hữu trí tuệ số 50/2005/QH11   ngày 29/11/2005; – Nghị định số 103/2006/NĐ-CP   ngày 22/9/2006 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp; – Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN   ngày 14/02/2007 của Bộ Khoa học và …