Tag Archives: cấu trúc tài chính

Nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc tài chính doanh nghiệp

Các nghiên cứu lý thuyết và thực nghiệm đã chỉ ra nhiều nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc tài chính. Có thể phân loại các nhân tố thành hai nhóm cơ bản là nhóm các nhân tố bên trong và nhóm các nhân tố bên ngoài doanh nghiệp. 1. Nhóm nhân tố bên trong doanh nghiệp – Hiệu quả kinh doanh đo lường …