Tag Archives: cấu trúc tài chính doanh nghiệp

Khái niệm cấu trúc tài chính doanh nghiệp

Doanh nghiệp là một bộ phận cấu thành của nền kinh tế. Khi nền kinh tế ngày càng phát triển, thì các phương thức sản xuất, tổ chức doanh nghiệp ngày càng đa dạng và mở rộng. Hiện nay trên phương diện lý thuyết có khá nhiều quan niệm khác nhau về doanh nghiệp, mỗi quan niệm đều mang trong …

Nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc tài chính doanh nghiệp

Các nghiên cứu lý thuyết và thực nghiệm đã chỉ ra nhiều nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc tài chính. Có thể phân loại các nhân tố thành hai nhóm cơ bản là nhóm các nhân tố bên trong và nhóm các nhân tố bên ngoài doanh nghiệp. 1. Nhóm nhân tố bên trong doanh nghiệp – Hiệu quả kinh doanh đo lường …