Tag Archives: cấp lại giấy chứng nhận đầu tư

Thủ tục nộp, cấp lại và hiệu đính thông tin trên Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Điều 40 Nghị định 118/2015/NĐ-CP có hiệu lực ngày 27/12/2015 của Chính phủ quy định về  thủ tục nộp, cấp lại và hiệu đính thông tin trên Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư như sau: Trường hợp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư bị mất hoặc bị hỏng, nhà đầu tư nộp văn bản đề nghị cấp lại …