Tag Archives: Tư vấn thành lập sàn giao dịch bất động sản

Thủ tục thành lập sàn giao dịch bất động sản

I – CĂN CỨ PHÁP LÝ 1. Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc Hội; 2. Luật Kinh doanh bất động sản số 66/2014/QH13 ngày 25/11/2014; 3. Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015 của Chính phủ quy định về Đăng ký Doanh nghiệp; 4. Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT ngày 01/12/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng …