Tag Archives: tư vấn thành lập hãng hàng không

Thành lập hãng hàng không

I – CĂN CỨ PHÁP LÝ: 1. Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc Hội; 2. Luật Hàng không dân sự số 66/2006/QH11 ngày 29/6/2006 của Quốc Hội; 3. Luật Hàng không sửa đổi số 61/2014/QH11 ngày 21/11/2014 của Quốc Hội; 4. Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015 của Chính phủ quy định về Đăng ký Doanh nghiệp; …