Tag Archives: thủ tục thay đổi nhà đầu tư

Thủ tục thay đổi nhà đầu tư trong trường hợp chuyển nhượng dự án đầu tư

Điều 37 Nghị định 118/2015/NĐ-CP có hiệu lực ngày 27/12/2015 của Chính Phủ quy định về Thủ tục thay đổi nhà đầu tư trong trường hợp chuyển nhượng dự án đầu tư như sau: 1. Nhà đầu tư được quyền chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ dự án đầu tư của mình cho nhà đầu tư khác theo các điều …