Tag Archives: thủ tục thay đổi địa chỉ trụ sở chính

Thủ tục thay đổi địa chỉ công ty cổ phần

I. CƠ  SỞ PHÁP LÝ –   Luật Doanh nghiệp 2014; –   Luật thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành; –   Nghị định 78/2015/NĐ-CP; –   Thông tư 20/2015/TT-BKHĐT. II. TRÌNH TỰ THỰC HIỆN Trước hết để thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty Cổ phần tại Sở Kế hoạch và Đầu tư, …

Thủ tục thay đổi địa chỉ trụ sở chính trong phạm vi tỉnh, thành phố trung ương đã đăng ký

I – CĂN CỨ PHÁP LÝ: 1. Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc Hội; 2. Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015 của Chính phủ quy định về Đăng ký Doanh nghiệp; 3. Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT ngày 01/12/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về Đăng ký Doanh nghiệp; II – THÀNH PHẦN HỒ …