Tag Archives: Thủ tục đăng ký bố trí thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn

Thủ tục đăng ký bố trí thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn

I – CĂN CỨ PHÁP LÝ – Luật Sở hữu trí tuệ số 50/2005/QH11 ngày 29/11/2005; – Nghị định số 103/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp; – Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN ngày 14/02/2007 của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn thi hành Nghị …