Tag Archives: thay đổi địa chỉ công ty cổ phần

Thủ tục thay đổi địa chỉ công ty cổ phần

I. CƠ  SỞ PHÁP LÝ –   Luật Doanh nghiệp 2014; –   Luật thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành; –   Nghị định 78/2015/NĐ-CP; –   Thông tư 20/2015/TT-BKHĐT. II. TRÌNH TỰ THỰC HIỆN Trước hết để thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty Cổ phần tại Sở Kế hoạch và Đầu tư, …