Tag Archives: Thẩm quyền triệu tập đại hội đồng cổ đông

Thẩm quyền triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông

Điều 136 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 quy định thẩm quyền triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông như sau: 1. Đại hội đồng cổ đông họp thường niên mỗi năm một lần. Ngoài cuộc họp thường niên, Đại hội đồng cổ đông có thể họp bất thường. Địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông phải ở trên …