Tag Archives: tên gây nhầm lẫn

Các trường hợp tên trùng và tên gây nhầm lẫn

Theo quy định tại Điều 17 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015 về đăng ký doanh nghiệp cũng như tại Điều 42 Luật doanh nghiệp 2014 thì việc quy định các trường hợp tên trùng và tên gây nhầm lẫn được thực hiện như sau: 1. Người thành lập doanh nghiệp hoặc doanh nghiệp không được đặt tên doanh nghiệp …