Tag Archives: tăng vốn điều lệ công ty cổ phần

Thủ tục tăng vốn điều lệ công ty cổ phần

I.HỒ SƠ  CẦN CHUẨN BỊ: Biên bản họp  của Hội động cổ đông  về việc tăng vốn điều lệ công ty của: Quyết định về việc tăng vốn điều lệ công ty; Thông báo thay đổi đăng ký kinh doanh – tăng vốn điều lệ công ty; Báo cáo tài chính đối với việc giảm vốn điều lệ công ty; …