Tag Archives: ngành nghề ưu đãi

Đối tượng, nghành nghề, địa bàn ưu đãi đầu tư theo quy định của luật Đầu tư 2014

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 15 và Điều 16 Luật Đầu tư 67/2014/QH13 có hiệu lực ngày 01/7/2015 của Quốc Hội quy định về  ưu đãi đầu tư của Quốc Hội như sau: Khoản 2 Điều 15 Luật Đầu tư quy định đối tượng được hưởng ưu đãi đầu tư: a) Dự án đầu tư thuộc ngành, nghề …