Tag Archives: mẫu đề xuất dự án đầu tư

Biểu mẫu đề xuất dự án đầu tư

 Mẫu Đề xuất dự án đầu tư theo quy định của Thông tư số 16/2015/TT-BKHĐT (Áp dụng đối với dự án thuộc diện Quyết định chủ trương đầu tư – Điều 33, 34, 35Luật đầu tư) CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc —————- ĐỀ XUẤT DỰ ÁN ĐẦU TƯ (Kèm theo Văn …