Tag Archives: hồ sơ đăng ký góp vốn mua cổ phần phần vốn góp

Thủ tục đầu tư theo hình thức mua cổ phần

I. CƠ SỞ PHÁP LÝ Luật đầu tư 2014 Nghị định 118/2015/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư II. NHỮNG TRƯỜNG HỢP PHẢI THỰC HIỆN THỦ TỤC ĐĂNG KÝ MUA CỔ PHẦN Nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào tổ chức kinh tế …