Tag Archives: Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp

Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp đối với công ty cổ phần

Theo Nghị định 01/2021/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp (có hiệu lực từ ngày 04/01/2021), hồ sơ đăng ký doanh nghiệp của công ty cổ phần, bao gồm (1) Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp. (2) Điều lệ công ty. (3) Danh sách cổ đông sáng lập và danh sách cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài. (4) …

Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp đối với công ty hợp danh

Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp dối với công ty hợp danh được quy định tại Điều 22 Nghị định 01/2021/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp (có hiệu lực từ ngày 04/01/2021). Theo đó, hồ sơ đăng ký doanh nghiệp dối với công ty hợp danh bao gồm: (1) Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp. (2) Điều lệ công …