Tag Archives: giảm vốn điều lệ công ty TNHH hai thành viên

Thủ tục tăng giảm vốn điều lệ công ty TNHH 2 thành viên trở lên

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ 1.Luật doanh nghiệp số 63/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc Hội; 2.Nghị định 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015/ của Chính Phủ quy định về Đăng ký doanh nghiệp; 3.Thông tư 20/2015/TT-BKHĐT ngày 01/12/2015 của Bộ kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp. II. THÀNH PHẦN HỒ SƠ TĂNG, GIẢM VỐN ĐIỀU LỆ CÔNG …

Thủ tục giảm vốn điều lệ công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên

I – CĂN CỨ PHÁP LÝ: 1. Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc Hội; 2. Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015 của Chính phủ quy định về Đăng ký Doanh nghiệp; 3. Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT ngày 01/12/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về Đăng ký Doanh nghiệp. II – THÀNH PHẦN HỒ …