Tag Archives: công ty cổ phần

Thủ tục giải thể công ty cổ phần

I.CƠ SỞ PHÁP LÝ Các Luật: Luật Doanh nghiệp 2014; Luật Đầu tư năm 2014; Các văn bản của Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương: Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015 về đăng ký doanh nghiệp; Nghị định 96/2015/NĐ-CP ngày 19/10/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Doanh nghiệp; Nghị định số 05/1999/NĐ-CP …

Thủ tục tăng vốn điều lệ công ty cổ phần

I.HỒ SƠ  CẦN CHUẨN BỊ: Biên bản họp  của Hội động cổ đông  về việc tăng vốn điều lệ công ty của: Quyết định về việc tăng vốn điều lệ công ty; Thông báo thay đổi đăng ký kinh doanh – tăng vốn điều lệ công ty; Báo cáo tài chính đối với việc giảm vốn điều lệ công ty; …