Tag Archives: Cơ cấu tổ chức quản lý công ty cổ phần

Cơ cấu tổ chức quản lý công ty cổ phần

Tại Điều 134 của Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 quy định về cơ cấu tổ chức công ty cổ phần như sau: 1. Công ty cổ phần có quyền lựa chọn tổ chức quản lý và hoạt động theo một trong hai mô hình sau đây, trừ trường hợp pháp luật về chứng khoán có quy định khác: a) Đại …