Tag Archives: Các trường hợp Doanh nghiệp bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Các trường hợp Doanh nghiệp bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Theo quy định tại Điều 211 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 quy định Doanh nghiệp bị  thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trong các trường hợp sau đây: 1. Nội dung kê khai trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp là giả mạo; 2. Doanh nghiệp do những người bị cấm thành lập doanh nghiệp theo khoản …