Tag Archives: 2017

Thủ tục đăng kí kinh doanh dịch vụ Karaoke

I – CĂN CỨ PHÁP LÝ Luật Doanh nghiệp năm 2014; Nghị định 103/2009/NĐ-CP ngày 06/11/2009 của Chính phủ Ban hành quy chế hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng; Nghị định  01/2012/NĐ-CP ngày 04/01/2012 của Chính phủ Sủa đổi, bổ sung, thay thế các quy định liên quan đến thủ tục hành chính thuộc …