Tag Archives: Thành lập công ty du lịch kinh doanh lữ hành quốc tế

Thành lập công ty du lịch kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế

I – CĂN CỨ PHÁP LÝ: 1. Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc Hội; 2. Luật Du lịch số 44/2005/QH11 này 14/06/2005 của Quốc Hội; 3. Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015 của Chính phủ quy định về Đăng ký Doanh nghiệp; 4. Nghị định 92/2007/NĐ-CP ngày 01/06/2007 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số …