Tag Archives: Các đối tượng mua hóa đơn của cơ quan thuế

Các đối tượng mua hóa đơn của cơ quan thuế

Cơ quan thuế bán hóa đơn cho các đối tượng sau: – Tổ chức không phải là doanh nghiệp nhưng có hoạt động kinh doanh (bao gồm cả hợp tác xã, nhà thầu nước ngoài, ban quản lý dự án). – Tổ chức không phải là doanh nghiệp nhưng có hoạt động kinh doanh là các tổ chức có hoạt …