THAY ĐỔI ĐĂNG KÝ KINH DOANH

Tư vấn chuyển đổi công ty cổ phần thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

I – CĂN CỨ PHÁP LÝ: Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc Hội; Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015 của Chính phủ quy định về Đăng ký Doanh nghiệp; Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT ngày 01/12/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về Đăng ký Doanh nghiệp; II – THÀNH PHẦN HỒ SƠ  Giấy đề …

Thủ tục tăng vốn điều lệ công ty cổ phần

I.HỒ SƠ  CẦN CHUẨN BỊ: Biên bản họp  của Hội động cổ đông  về việc tăng vốn điều lệ công ty của: Quyết định về việc tăng vốn điều lệ công ty; Thông báo thay đổi đăng ký kinh doanh – tăng vốn điều lệ công ty; Báo cáo tài chính đối với việc giảm vốn điều lệ công ty; …

Thủ tục thay đổi địa điểm kinh doanh

Cơ sở pháp lý Luật doanh nghiệp 2014; Nghị định 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015 về đăng ký doanh nghiệp; Thông tư 176/2012/TT-BTC ngày 23/10/2012 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hộ kinh doanh và phí cung cấp thông tin doanh nghiệp. Điều kiện thực hiện Về …

Thủ tục bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh công ty

I. HỒ SƠ KHÁCH HÀNG CẦN CHUẨN BỊ: Biên bản họp về việc thay đổi ngành nghề kinh doanh – bổ sung ngành nghề. Quyết định về việc thay đổi ngành nghề kinh doanh – bổ sung ngành nghề. Quyết định bổ nhiệm người phụ trách chuyên môn đối với ngành nghề kinh doanh bổ sung yêu cầu có điều …

Thủ tục thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân

I. HỒ SƠ KHÁCH HÀNG CẦN CHUẨN BỊ: Thông báo thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân (có chữ ký của người bán, người mua). Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân còn hiệu lực của người mua: Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu; Hợp đồng mua bán và các giấy tờ chứng …

Thủ tục thay đổi thay đổi địa chỉ chi nhánh

I. HỒ SƠ KHÁCH HÀNG CẦN CHUẨN BỊ: Thông báo thay đổi địa chỉ chi nhánh do đại diện pháp luật công ty ký (Luật sư hướng dẫn kê khai thông tin); Bản chính Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của chi nhánh và đăng ký thuế chi nhánh; Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký thuế …

Thủ tục tăng vốn điều lệ công ty

I. HỒ SƠ KHÁCH HÀNG CẦN CHUẨN BỊ: Biên bản họp về việc tăng vốn điều lệ công ty của: Hội động cổ đông công ty cổ phần. Hội đồng thành viên công ty TNHH 2 thành viên. Quyết định của chủ sở hữu công ty TNHH 1 thành viên. Hội đồng hợp danh công ty hợp danh. Quyết định …

Tư vấn chuyển đổi công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên thành công ty một thành viên

I – CĂN CỨ PHÁP LÝ: 1. Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc Hội; 2. Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015 của Chính phủ quy định về Đăng ký Doanh nghiệp; 3. Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT ngày 01/12/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về Đăng ký Doanh nghiệp; II – THÀNH PHẦN HỒ …

Tư vấn chuyển đổi công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên thành công ty cổ phần

I – CĂN CỨ PHÁP LÝ: 1. Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc Hội; 2. Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015 của Chính phủ quy định về Đăng ký Doanh nghiệp; 3. Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT ngày 01/12/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về Đăng ký Doanh nghiệp; II – THÀNH PHẦN HỒ …

Chuyển đổi công ty TNHH một thành viên thành công ty TNHH hai thành viên

I – CĂN CỨ PHÁP LÝ: 1. Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc Hội; 2. Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015 của Chính phủ quy định về Đăng ký Doanh nghiệp; 3. Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT ngày 01/12/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về Đăng ký Doanh nghiệp; II – THÀNH PHẦN HỒ …