SỞ HỮU TRÍ TUỆ

Mẫu tờ khai đăng ký quyền tác giả

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   TỜ KHAI ĐĂNG KÝ QUYỀN TÁC GIẢ Kính gửi: CỤC BẢN QUYỀN TÁC GIẢ VĂN HỌC – NGHỆ THUẬT 1. Người nộp tờ khai đăng ký Họ và tên/Tên tổ chức:……………………………………………………………………………………………………………………………………….. Là: (1)……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Sinh ngày:…….. tháng……. năm………………………………………………………………………………………………………………………… Số CMND/Hộ chiếu:……………….. ngày cấp:…………… tại:…………………………………………………………………………….. …

Các hành vi xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu, tên thương mại và chỉ dẫn địa lý

Điều 129, Luật Sở hữu trí tuệ số 50/2005/QH11 quy định các hành vi xâm phậm quyền đối với nhãn hiệu, tên thương mại và chỉ dẫn địa lý như sau: 1. Các hành vi sau đây được thực hiện mà không được phép của chủ sở hữu nhãn hiệu thì bị coi là xâm phạm quyền đối với nhãn …